Arithmetik

[toc]

Anfangsunterricht

Mia kann schon die Zahlen

Mia-Kann-Zahlen

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Anfangsunterricht

Mia zerlegt Zahlen

Mia-Zahlzerlegungen

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Anfangsunterricht

Mia schüttelt die Box

Mia-Schuettelbox

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Anfangsunterricht

Mia rechnet bis 10

Mia-Rechnetbis10-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Anfangsunterricht

Zahlenmauern

Mia rechnet an der Mauer 1

Mia-Rechenmauer-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Zahlenmauern

Mia rechnet an der Mauer 2

Mia-Rechenmauer2

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Zahlenmauern

Mia rechnet an der Mauer 3

Mia-Rechenmauer3

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Zahlenmauern

Mias Mauern stehen Kopf

Mia-Mauernkopf-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Zahlenmauern

Rechenfenster

Mia rechnet am Fenster 1

Mia-Rechenfenster1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Rechenfenster

Mia rechnet am Fenster 2

Mia-Rechenfenster2

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Rechenfenster

Mia rechnet am Fenster 3

Mia-Rechenfenster3

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Rechenfenster

Mia rechnet am Fenster 4

Mia-Rechenfenster4

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Rechenfenster

Mia rechnet am Fenster 5

Mia-Rechenfenster5

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Rechenfenster

Addition

Mia addiert am Rechenstrich 1

Mia-AddierenRS-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Addition

Mia addiert am Rechenstrich 2

Mia-AddierenRS-2

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Addition

Mia addiert am Rechenstrich 3

Mia-AddierenRS-3

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Addition

Mia addiert schriftlich

Mia-AddSch

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Addition

Mia rechnet bis zum Zehner

Mia-Zehnerbis100-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Addition

Mia rechnet rund um den Zehner

Mia-Nachbarzehnerbis1000-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Addition

Mia rechnet auf der Straße

Mia-Rechenstrassen-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Addition

Subtraktion

Mia subtrahiert am Rechenstrich 1

Mia-SubtrahierenRS-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Subtraktion

Mia subtrahiert am Rechenstrich 2

Mia-SubtrahierenRS.2

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Subtraktion

Mia subtrahiert am Rechenstrich 3

Mia-SubtrahierenRS-3

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Subtraktion

Mia subtrahiert schriftlich

Mia-SubSch_original

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Subtraktion

Multiplikation

Mia rechnet Mal mit 2 und 4

Mia-Einmaleins-2und4

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Multiplikation

Mia rechnet Mal mit 3 und 9

Mia-Einmaleins-3und9

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Multiplikation

Mia rechnet Mal mit großen Zahlen

Mia-MalGroß

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Multiplikation

Mia fährt den Malbus 1

Mia-Malbus1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Multiplikation

Mia fährt den Malbus 2

Mia-Malbus2

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Multiplikation

Mia multipliziert schriftlich 1

Mia-SchriMal-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Multiplikation

Mia knobelt – mal schriftlich 1

Mia-SchriMal.Knobel-1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Multiplikation

Zauberquadrate

Mia parkt Autos ein 1

Mia-Rechenquadrate1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Zauberquadrate

Mia parkt Autos ein 2

Mia-Rechenquadrate2

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Zauberquadrate

Mia parkt Autos ein 3

Mia-Rechenquadrate3

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Zauberquadrate

Streichquadrate

Mia geht zu den Fischen 1

Mia-Fischen 1

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Streichquadrate

Mia geht zu den Fischen 3

Mia-Fischen 3

https://unterrichten.zum.de/wiki/Mathe_mit_Mieze_Mia#Streichquadrate ;